دختر که باشی …
عزیز پدر میشی
مرحم مادر میشی
همدرد برادر میشی
محرم شوهر میشی
.
.
.
ولی حیف عمه میشی و به باد میری


دیروز آن مرد آمد ، آن مرد با اسب آمد ، گفت :
ضعیفه غذا حاضر است ؟
امروز آن مرد آمد ، آن مرد با پراید آمد ، گفت :
عشقم غذا حاضره ؟
فردا آن مرد می آید ، آن مرد با پیشبند میاید ، میگوید :
عجقم غذا چی درست کنم ؟ !


مورد داشتيم يارو تو امتحان 9/75 ميشه 
.
.
.
.
.
.
.
. درخواست ويدئو چک ميده


دهه نودیا هم دارن ازدواج میکنن
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اما دهه شصتیا هنوز دارن دنبال نیمه ی گمشدشون میگردن :)))

نمیدونم چه رازیه بین دهه شصتی و بی ازدواجی


کلی تف نگه داشتم منتظرم روزی پولدار بشم باهاش پولامو بشمرم :|


سره کلاس بودیم استاد گفت چقدر زمان داریم؟

منم گفتم در حد دو جمله که با بیننده ها خداحافظی کنیم..

اعصاب نداشت بيرونم کرد...

خب میگفت از اتاق فرمان واسش وقت بگیرم والاا..
وحشى ى :|


مـــــــــا به دنيــــــــا آمــــديم
امـــــــا
دنيــــــــا به مــــا نيــــــامد .
کبــــــوتـر با کبـــــوتر « بـــاز» هم تنهـــــاست ..


ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﻓﺎﻣﯿﻠﻰ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﺑﻮﺩ ... 
ﺍﺳﻢ ﺑﭽﻤﻮ ﻣﯿﺬﺍﺷﺘﻢ ‏
« ﺗﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻓﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ناﻣﺮﺩﻥ ﻭ ﺍﻫﻞ ﺟﻔﺎ ﻭ ﺑﺪﯼ ﺗﻮ ﺟﻮﺭﯼ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺪﻭﻧﻦ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﺩﺭﺳﺘﮑﺎﺭ ﻭ ‏»


مشکل ما درفهم زندگیست
لذت بردن را یادمان ندادند!
همیشه درانتظار به پایان رسیدن روزهایی هستیم که بهترین روزهای زندگیمان راتشکیل میدهند:
مدرسه..دانشگاه..کار..
حتی درسفرهمواره به مقصد می اندیشیم بدون لذت از مسیر!
غافل از اینکه زندگی همان لحظاتی بود که میخواستیم بگذرند .. 


ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﺍﺧﺮ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺗﻦ ﺑﻌﺪﺵ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰﺭﮔﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ

ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺳﺎﻝ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺸﯽ
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ 18 ﺩﯾﮕﻪ ﯾﺎ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﯾﺎ ﺳﺮﺑﺎﺭ

ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﻭ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﻧﺪﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺮﺱ
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺑﺎ، ﻣﺮﺩﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩﻥ، ﺳﻨﻢ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟؟ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻧﻮﻥ ﺑﺎﯾﺪﺑﺪﯼ ﺣﺎﻻ 5 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ 50 ﺳﺎﻟﻪ

ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﺕ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻫﯿﺰﯾﻪ

ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ( ﺁ ) ﺍﻭﻟﺶ ﺗﺎ ( ﯼ ) ﺁﺧﺮﺵ ﻫﻤﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻪ
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﺷﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻨﺖ ﺳﭙﺮ ﻧﺎﻣﻮﺳﺘﻪ

ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻪ ﺳﮓ ﺩﻭ ﺯﺩﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﯾﻪ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﻮﻥ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ ﺯﻥ ﻭ ﺑﭽﻪ ﮐﻢ ﻧﯿﺎﺭﯼ
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﻋﯿﺪ ﻟﺒﺎﺱ ﻧﺨﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﺮﯾﺪﻩ ﻟﺒﺎﺱ ﮐﻢ ﻭ ﮐﺴﺮ ﻧﯿﺎﺭﻩ

" ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽ ﭘﻮﻝ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﯽ"
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮ ﺩﻝ

ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ " ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ "
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﮐﻠﯽ ﺗﺤﻮﯾﻠﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﭼﺸﻪ ﺯﺍﻟﻮ ﻧﮕﺎﺕ ﻣﯿﮑﻨﻦ

ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
سلامتی همه پسرا


بـرنـگـرد !

 

کـه بـر نـمـی گـردی تـو هـيـچ وقـت . .

 

نـمـی خـواهـمـم داشـتـه بـاشـمـت، نـتـرس !

 

فـقـط بـيـا

 

در خـزان خـواسـتـه هـام

 

کـمـی قـدم بـزن

 

تـا بـبـيـنـمـت

 

دلـم بـرای راه رفـتـنـت تـنـگ شـده اسـت .

 


قلــ ــب عزیز لطفــا خفه شـــو و در همه کارها "دخالــت" نــــکن !
هـمان کـه خــ ـ ــون "پمـــپاژ" کــــنی کافـیسـت . . .
اگر هــم "خـــسته" شـدی اجبــ ــاری نیسـت به کــار !
هــر وقـت دلـت خواســـت دیگـ ـ ـ ــر "کـار" نَـــکُن ...!

 


ﺭﻓﺘﻢ ﭘﻴﺶ ﺧﺪﺍ ...
.
.
.
ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻣﺶ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻩ
5 ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﻡ ﮐﻢ ﮐﻦ
ﮔﻔﺘﺶ : ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﮔﻔﺘﻢ : ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﻡ ﮐﻢ ﮐﻦ
ﮔﻔﺘﺶ : ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﮔﻔﺘﻢ : ﭘﻮﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺍﺯﻋﻤﺮﻡ ﮐﻢ ﮐﻦ
ﮔﻔﺘﺶ : ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪﺍﺟﻮﻥ ﮐﻞ ﻋﻤﺮﻣﻮ ﻣﯿﺪﻡ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ
ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﻮﻧﻢ ﺍﻣﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻭﻥ !!
ﺧﺪﺍﺑﻐﻀﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺩﻣﺎ
.
"" ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩﺕ""
.
ﺑﻤﯿﺮﯼ ﻫﻢ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﻩ
به سلامتی هر چه بی معرفته♥


...

از پیرمرد و پیرزنی پرسیدند :

شما چطور شصت سال با هم زندگی کردید؛

گفتند : ما متعلق به نسلی هستیم که ، وقتی چیزی خراب می شد؛

تعمیرش می کردیم نه تعویضش!


تـــــــــــــــــنـــــت کــــــــه بــــــوی دیــــــــگــــــری بــــــگــــــیــــــــرد تـــــــا آخـــــــــــر عـــــــــمــــــر بـــــــــــر مـــــــــــن حــــــــرامــــــــــــــــــی...! 
اِمضــــإ ܜܔܔܜܔܔܢܜ :| 


قهر که می کنید مراقب فاصله ها باشید
بعضی ها همین حوالی منتظر جای خالی برای نشستن می گردند


بزرگ شديم و فهميديم كه دارو آبميوه نبود!
بزرگ شديم و فهميديم بابابزرگ ديگر هيچگاه باز نخواهد گشت، آنطور كه مادر گفته بود!
بزرگ شديم و فهميديم چيزهايی ترسناك تر از تاريكی هم هست...
بزرگ شديم...
به اندازه ای كه فهميديم پشت هر خنده ی مادر هزار گريه بود!
و پشت هر قدرت پدر يك بيماری نهفته...
بزرگ شديم و يافتيم كه مشكلاتمون ديگر در حد يك شكلات، يك لباس يا كيف نيست...
و اين كه ديگر دستهايمان را برای عبور از جاده نخواهند گرفت و يا حتی برای عبور از پيج و خم های زندگی!!!
بزرگ شديم و فهميديم كه اين تنها ما نبوديم كه بزرگ شديم، بلكه والدين ماهم همراه با ما بزرگ شده اند و چيزی نمانده كه بروند!
و يا هم اكنون رفته اند...
خيلي بزرگ شديم وقتی فهميديم سخت گيري مادر عشق بود
غضبش عشق بود
و تنبيه اش عشق...
خيلی بزرگ شديم وقتی فهميديم پشت لبخند پدر خميدگی قامت اوست!
عجيب دنيايی ست
و عجيب تر از دنيا چيست و چه كوتاه ست عمر
معذرت ميخواهم فيثاغورس!
پدر سخت ترين معادلات ست!
معذرت ميخواهم نيوتن!
راز جاذبه، مادر است!
معذرت ميخواهم أديسون!
اولين چراغهای زندگی ما، پدرو مادر هستند...


دختری که قراره زن من بشه بدونه♡...
من فرق دارم...
تو جمع باید پیش من بشینی...!
همکارمه ،همکلاسیمه ، دوست پسر دوستمه ، داداشیمه ، رانندمه ، سگمه ، از اینا نداریم ، تو فقط منو میشناسی..
تصادفی ببینم کسی مزاحمت شده جلو چشمات تیکه پارش میکنم ، ولی رسیدیم خونه با توام کار دارم...
نمیخواد وقتی قرار داریم خودتو واسم بزک بوزک کنی،موقعی که انتخابت میکردم کور نبودم دیدم خوشگلی..
مسئولیت مالی زندگی به عهده منه ، شما کارتو واسه تفریح خودت برو پولشم ببر بریز تو جوب من پیگیری نمیکنم...
گوشیت پسوورد داره ؟ هررررری به درد من نمیخوری...
ما حریم شخصی نداریم ، من از همه چیت باخبرم...
وقتی میگم با فلان دوستت نگرد بار دوم نمیشنوی ، میری با همون دوستت منم فراموش میکنی...
ساپورت بپوشی عین بند کفش گره ت میرنم بهم...
دوستم خوشمزه بازی واست در اورد نمیخندی..
سخته بامن بودن نه ؟ عوضش تو منطقه ی من آزادانه بچرخ خوشحال باش زندگی کن هیچ کفتاری سمتت نمیاد..
یه شیر پشتته


ﺁﻗﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﻢ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ “ﺻﺪﻑ ﻣﻮﺵ ﻣﻮﺷﯽ” ﯾﺎ “ﻏﺰﻝ ﺑﻮﺱ ﺑﻮﺱ ” ﯾﺎ “ﻣﻠﯿﻨﺎ ﺧﻮﺟﻤﻠﻪ” ﯾﺎ “ﺁﺯﯾﺘﺎ ﻣﻠﻮﺳﮏ” ﯾﺎ “ﻣﻬﺴﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ” ﻭ....
.
.
.
.
.
.
ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﯿﺎﻡ ﻭﻟﯽ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺩﯾﮕﻪ “ﻏﻼﻡ ﺟﻮﺟﻮ” ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﻫﻀﻢ ﮐﻨﻢ :|


طرف ميره دبی سوار تاکسی ميشه وقتی که نزديک مقصد ميرسه

نميدونه چه جوری به عربه بگه که توقف کن رسيدم، آخر ميگه:صدق الله العلی العظيم


جام جهانی تموم شد...
.
.
.
.
.
من هنوز تو دانلود افتتاحیش موندم


دختره pm داده والـیبال چند چند شد؟

میگم 3-0 ایران برد ..
.
.
.
.
.
.
.
میگه گلا رو کی زد ؟
منم گفتم 3تاشم حقیقی زد
گفت واااااای علیرضا عاشقتم مرسی :| :

 

 

اینکه پولمون بی ارزش ترین پول دنیاست ناراحت کننده ست...
اما از اون ناراحت کننده تر اینه که
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
همین پول بی ارزش هم ما نداریم :))دیگه آخرین راه حل که واسه لاغری به ذهنم میرسه
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
خوردن مایع ظرفشویی پریله چون به چربی ها نفوذ میکنه و اونارو از بین میبره.


1 2 3 4 5 6 7 8